Aiken, F., Duxbury, J., Dale, C. & Harbison, I. (2011). Review of the Medical Theories and

Research Relating to Restraint Related Deaths . Caring Solutions (UK), University of

Central Lancashire.

Allen, D. ed. (2009). Ethical approaches to physical interventions. Volume II. Changing the

agenda . UK: BILD Publications.

Allen, D. ed. (2002). Ethical approaches to physical interventions. Responding to challenging

behaviour in people with intellectual disabilities. UK: BILD Publications.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders:

DSM-5 (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Association.

American Psychiatric Association. (2014). MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5 .

Pilgrim Press AB.

Attention. (2021). Attentions skolrapport 2021. "Hur kommer det att gå det här läsåret? Den

frågan hänger över hela familjen"

Attwood, T. Bolick T, Faherty C, Iland T, Grandin T. (2006). Asperger's and Girls

Worldrenowned Experts Join Those with Asperger's Syndrome to Resolve Issues That

Girls and Women Face Every Day. Arlington: Future Horizon Incorporated. Attwood, T.

(2011). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Studentlitteratur.

Attwood, T. (2001). Om Aspergers Syndrom: Vägledning för pedagoger, psykologer och

föräldrar. Natur och Kultur.

Autism- och aspergerförbundet. (2021). Vad innebär autism?

Baldwin, C. & Capstick, A. (2007). Tom Kitwood on dementia. A reader and critical

commentary. Open university press.

Barnombudsmannen. (2019). Vem bryr sig - när samhället blir förälder. Barns röster om att

växa upp i den sociala barnavården.

Barnombudsmannen. (2016). Respekt. Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd .

Barnombudsmannen. (2015). Välkommen till verkligheten. Barn och unga om samhällets stöd

vid kränkningar och trakasserier i skolan.

Bergström, M. (1991). Barnet - den sista slaven. Brain Books. Jönköping.

Bersoff, D N. (2008). Ethical Conflicts in Psychology. Washington: American Psychological

Association.

Björne, P., Andresson, I., Björne, M., Olsson, M. & Pagmert, S. (2012). Utmanande

beteenden. Utmanande verksamheter. (FoU-dokument 2012:2). Stadskontoret Malmö

stad.

Blennberger, E. (2013). Bemötandets etik . Studentlitteratur.

Bogdashina, O. (2012). Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers

syndrom. Annorlunda intryck ger en annan bild . Autism- och Aspergerförbundet.

Brocki, J. M. & Wearden, A. J. (2006). A critical evaluation of use of interpretative

phenomenological analysis in health psychology. Psychology and health, 21 , 87-108.

Bühler, M. (2020). Flickor med autism och adhd. En guidebok för föräldrar och

professionella . Studentlitteratur.

Bühler, M., Karlsson, A. & Österholm, T. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk

skolfrånvaro . Studentlitteratur.

Carlsson, A., Jensen, L., Strömberg, A. & Warvelin, L. (2017). Kom vi gör om det. Be my

rails.

Carlsson, B. (1996). Kvalitativa forskningsmetoder. Liber.

Cavonius-Rintahaka, D., Aho, A-L., Voutilainen, A., Billstedt, E. & Gillberg, C. (2019).

Health, functionality, and social support in families with a child with a neurodevelopmental

disorder - a pilot study. Neuropsychiatric disease and treatment . 15 , 1151-1161.

Chan, J., Lebel, J. & Webber, L. (2012). The dollars and sense of restraints and seclusion.

Thomson Reuters Professional Australia , s 73-81.

Chapman, E. & Smith, J. A. (2002). Interpretative phenomenological analysis and the new

genetics. Journal of health psychology, 7 , 125-130.

Chung, S. & Son, J-W. (2020). Visual perception in autism spectrum disorder: a review of

neuroimaging studies. Korean academy of child and adolescent psychiatry. 31 (3), 105-

120.

Collste, G. (2010). Inledning till etiken . Studentlitteratur.

Corbett, B. A., Constantine, J., Hendren, R., Rocke, D. & Ozonoff, S. (2009). Examining executive

functioning in children with autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity

disorder and typical development. Psychiatry research, 166 (2-3), 210-222.

Crisci, G., Caviola, S., Cardillo, R. & Mammarella I. C. (2021). Executive functions in neurodevelopmental

disorder: Comorbidity overlaps between attention deficit and hyperactivity

disorder and specific learning disorders. Frontiers in human neuroscience . 15 , s

1-14. doi:10.3389/fnhum.2021.594234

Csikszentmihalyi. M. (1990). Flow. Den optimala upplevelsens psykologi. Natur & Kultur.

Dagnan, D., Hull, A. & McDonnell, A. (2012). The controllability beliefs scale used with

carers of people with intellectual disabilities: psychometric properties. Journal of

Intellectual Disability Research . S 1-7. doi:10.1111/j.1365.2788.2012.01554.x

Dagnan, D. & Cairns, M. (2005). Staff judgements of responsibility for the challenging

behaviour of adults with intellectual disabilities. Journal of intellectual disabilities, 49 ,

95-101.

Dahl, K. M. & Ottosen, M. H. (2018). Kortlægning af viden om opdragelse - delnotat 1-3 .

København: Det nationale forsknings- og analyscenter för velfærd.

Deci, E. L., Koestner, R., Ryan R. M. (1999) A metaanalytic review of experiments examining

the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, vol 125,

nr 6 s 627-668.

Dunn B, K. (2019). En 5:a kan få mig att tappa kontrollen! En praktisk metod för att

identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade . Pedagogiskt perspektiv.

Eckerd, M. (2021, 31 augusti)). Are we giving autistic children PTSD från school? When we

don't understand autistic kids we create a toxic environment for them . Everyday

neurodiversity. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/everydayneurodiversity/

202108/are-we-giving-autistic-children-ptsd-school

Edfelt, D., Karlsson, A., Lindgren, A. & Sjölund, A. (2019) >Autism och ADHD i gymnasiet.

Tydliggörande pedagogik. Natur & Kultur.

Edfelt, D. (2017). Hjärna i förskolan . Vägen till barns lärande och utveckling. Gothia

Fortbildning AB.

Edvarsson, B. (2003). Kritisk utredningsmetodik. Begrepp, principer och felkällor. Liber AB.

Edvardsson, B. & Vahlne W, L, (2017). På saklig grund. Utredningsarbete inom

socialtjänsten . Gleerups Utbildning AB.

Edvinsson, E. (2019). Handbok i Barn- och ungdomspsykiatriskt utredningsarbete.

Studentlitteratur.

Ejneborn, G. L. (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik. Att se och använda alternativ

till tvång i psykiatrisk vård. Doktorsavhandling. Avd för omvårdnad. Institutionen för

hälsovetenskap. Luleå.

Elvén, B.H. (2014). Beteendeproblem i skolan. Natur och Kultur.

Elvén, B.H. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder.

Studentlitteratur.

Elvén, B.H. & Abild, S. (2015). Beteendeproblem i psykiatrisk vård. Om lågaffektivt

bemötande. Natur och Kultur.

Elvén, B.H. Agger, C. & Ljungmann, I. (2015). Beteendeproblem i äldrevården. Att förstå och

möta. Natur och Kultur.

Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan. Om lågaffektivt bemötande.

Natur & Kultur.

Elvén, B.H., Nötesjö, G., Moen, C., Rova, E., Sjögren, A. (2017). Beteendeproblem inom

HVB- och ungdomsvård. Lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Natur & Kultur.

Elvén, B.H. Veje, H, Beier, H. (2012). Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och

psykisk sårbarhet: om annorlunda barn. Studentlitteratur.

Elvén, B.H. & Wiman, T. (2015). Barn som bråkar. Att hantera känslostarka barn i vardagen.

Natur och Kultur.

Fleischer, A.V. & Merland, J. (2010). Exekutiva svårigheter hos barn. Studentlitteratur.

Folkhälsomyndigheten. (2018). Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i

Sverige? Utvecklingen under perioden 1985-2014 .

Fredricksons, B. & Losada, M. (2005) Positive affect and the complex dynamics of human

flourishising. American psychologist, 60 , 678-686.

Fredricksons, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. The broadenand-

build theory of positive emotions. American psychologist, 56 , 218-226.

French, Ph., Chan, J., Carracher, R. (2010). Realizing human rights in clinical practice and

service delivery to person with cognitive impairment who engage in behaviours of

concern. Psychiatry, Psychology and Law . Vol 17, nr 2 s 245-272.

Frith, U. (2003). Autism. Explaining the Enigma. Blackwell Ltd.

Gerland, G. (2014). Hjälpmedelsboken - från grundskolan till gymnasiet. För pedagoger och

föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd. Pavus Utbildning.

Gerland, G. (2014). Arbeta med Aspergers syndrom: Hantverket och den professionella rollen

- Andra upplagan. Pavus Utbildning.

Gerland, G. Aspeflo U. (2010). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa

förskolebarn med en annorlunda utveckling. Pavus Utbildning.

Gershoff, E. T. (2002) Corporal punishment by parents and associated child behaviours and

experiences: A meta-analytic and theoretic review. Psychological Bulletin , Vol 128(4), s

539-579.

Ghanizadeh, A. (2011). Sensory processing problems in children with ADHD, a systematic

review. Psychiatry investig, 8 , 89-94. doi:10.4306/pi.2011.8.2.89

Gillberg, C. (2013). Ett barn i varje klass: om ADHD och DAMP . Studentlitteratur.

Gillberg, C. (2010). The ESSENCE in child psychiatry: Early symptomatic syndromes eliciting

neurodevelopmental clinical examinations. Research in development disabilities ,

31 (6), 1543-1551.

Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C. & Kenworthy, L. (2015). BRIEF 2. Behavior rating

inventory of executive funktion, second edition. Professional manual. PAR.

Greene, R. W. (2014). Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har

svårt att tåla motgångar och förändringar. Studentlitteratur.

Greene, R. W. & Ablon, J. S. (2012). Att bemöta explosiva barn. Studentlitteratur.

Greene, R. W. (2011). Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta

rätt. Studentlitteratur.

Grimståhl, M. (2013). HVB-hem som tar emot ungdomar med autism och Aspergers syndrom

- en granskning av 87 HVB-hem . Autism & Aspergerförbundet.

Gripenberg, P. (2006). Kriterier för bedömning av forskning: validitet, reliabilitet och

replikerbarhet inom kvantitativ och kvalitativ metodlära . (Kompendium). Hanken

Svenska handelshögskolan. Institutionen för företagsledning och organisation.

Grolnick, W S. (2012). The psychology of parental control. How wellment parenting

backfires. New York: Psychology Press.

Grolnick, W S, Seal, K. (2008). Pressured parents, stressed-out kids. Dealing with

competition while raising a successful child. New York: Prometheus Books.

Gustafsson, L H. (2010). Växa - inte lyda. Norstedts Förlag.

Hansen, H. H., Oerbeck, B, Skirbekk, B, Petrovski, B. E., Kristensen, H. (2018). Neurodevelopment

disorders: prevalence and comorbidity in children referred to mental health

services. Nordic journal of psychiatry , 72 (1-8), 285-291.

Hartfield, E., Cacioppo, J. T. & Rapson, R. L. (1993). Emotional Contagion. Current

Directions in Psychological Science , Vol 2(3), s 96-99.

Havelius, C. A. (Red). (2017). Lågaffektivt bemötande. Studentlitteratur.

Hawkins, P. Shohet, R. (2008). Handledning inom behandlande yrken. Studentlitteratur.

Henriksen, J.O. & Vetlesen, A.J. (2013). Etik i arbete med människor . Studentlitteratur.

Hewett, D. (1998). Challenging behaviour: Principles and practices . David Fulton publishers.

Hogeveen, J. Inzlicht, M., Obhi, S S. (2013). Power changes how the brain responds to others.

Journal of Experimental Psychology , s 1-8.

Inspektionen för Vård och Omsorg. (2015). Skapa trygghet utan tvång. Rapport om tillsynsinsats

vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas .

Artikelnr IVO 2015-56.

Johnson, M. et al. (2012). Attention-deficit/hyperactivity disorder with oppositional defiant

disorder in Swedish children - an open study of collaborative problem solvning. Acta

Pӕdiatrica , s 1-7.

Kaplan, S. G. & Wheeler, E. G. (1983). Survival skills för working with potentially violent

clients. Social Casework , 64, s 339-345.

Karlsson, A. (2020). Specialpedagogik för fritids. En grundbok. Studentlitteratur.

Karolinska institutet. (2018). Inkluderingsarbete för barn och ungdomar vid svenska skolor:

en kartläggning bland 4778 anställda vid 68 skolor. (Rapport, ISBN: 978-91-639-6739-

9). Center of neurodevelopmental disorders at Karolinska institutet (KIND).

Key, E. (1900/1996). Barnets århundrade av Ellen Key. Ellen Key. Omläst hundra år senare

med introduktion och kommentarer av Ola Stafseng . Informationsförlaget.

Kinge, E. (2000). Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov . Studentlitteratur.

Kohn, A. (1999). Punished by rewards. The trouble with goldstars, incentive plans, A's,

praise, and other bribes . Houghton Mifflin Company.

Kosner, A. (2021). Föräldrars upplevelse av lågaffektivt bemötande vid NPF. En kvalitativ

intervjustudie. Specialistarbete. Sveriges Psykologförbund.

Krantz, P. L. (2014). Med känsla för barns självkänsla . Bonnier Fakta.

Kutz, G.D. (2009). Seclusions and Restraints. Selected Cases of Death and Abuse at Public

and Private Scholes and Treatment Centers. Testimony before the Commitee on

Education and Labour, House of Representatives . Washington: U.S. Goverment

Accountability Office.

Lambrechts, G., Petry, K., Mæs, B. (2008). Staff variables that influence responses to

challenging behaviour of clients with an intellectual disabilty: a rewiew. Education and

Training in Developmental Disabilitys . Vol 43, nr 4, p 454-473.

Larsson, J., Vinberg, S. & Wiklund, H. (2007). Leadership, Quality and Health: Using

McGregors X and Y Theory for Analyzing Values in Relation to Methodologies and

Outcomes, Total Quality Management & Business Excellence , vol. 18, n. 10, s. 1147-

1168.

Levin, B. (2019). För din skull, för min skull, eller för skams skull? Om LSS och bemötande.

Studentlitteratur.

Levin, C. (1998). Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe. Doktorsavhandling.

Lund: Arkiv förlag/A-Z förlag.

Liman, L. (2017). Konsten att fejka arabiska. En berättelse om autism. Albert Bonniers

förlag.

Lindqvist, L. (2014). Utsatta föräldrar. Om föräldrar till barn med neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar . Pavus Utbildning.

Løgstrup, K. E. (1992). Det etiska kravet . Bokförlaget Daidalos AB.

Marco, E. J., Hinkley, L. B.N., Hill, S. S. & Nagarajan, S. S., (2011). Sensory processing in

autism: a review of neurophysiologic findings. Pediatric research 69(5), 48-54.

McDonnell, A. (2019). The reflective journey. A practitioner's guide to the low arousal

approach . Studio3.

McDonnell, A. (2011). Managing aggressive behaviour in care settings - understanding and

applying low arousal approaches. Wiley-Blackwell.

McDonnell, A. & Anker, R. (2009). Behaviour management versus behaviour change: a

useful distinction?, The Brittish journal of developmental disabilities, 55 , 157-167.

doi:10.1179/096979509799103098

Nunno, M.A., Holden, M.J., & Tollar, A. (2006). Learning from tragedy: A survey of child

and adolescent restraint fatalities. Child Abuse & Neglegt, 30 , 1333-1342.

Nussbaum, M. C. (2013). Främja förmågor. En modell för mänsklig utveckling . Karneval

förlag.

Nussbaum, M. C. (2005). Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species, Membership .

Harvard university press.

Nussbaum, M. C. (1997). Cultivating humanity. A classical defense of reform in liberal

education . Harvard university press. (ffa kap 3 - Narrative imagination)

Nyman, H. & Bartfai, A. (Red). (2014). Klinisk neuropsykologi . Studentlitteratur.

Olivestam, C. E. & Thorsén, H. (2000). Etik och livsfrågor i vård och omsorg. Liber AB.

Park, C. L. (2014). Intergrating positive psychology into health-related quality of life

research. Department of Psychology. University of Connecticut.

Park, N., Peterson, C. & Seligman, M. (2004). Strengths of character and wellbeing. Journal

of social and clinical psychology, 23 , 603-619.

Paterson, B., Bradley, P., Stark, C., Saddler, D., Leadbetter, D. & Allen, D. (2003). Death

associated with restraint use in health and social care in the UK. The result of a

preliminary servey. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing , 10, s. 3-15.

Pedagogiskt perspektiv/Tranquist, H. (2014). Vad är Collaborative Proaction Solutions

(CPS)? Pedagogiskt perspektiv. Hämtad 210830:

https://media.pedagogisktperspektiv.se/2014/09/artikel_12_vad_ar_collaborative_and_p

roactive_solutions.pdf

Planting G, A. (2018). Ett A-barns betraktelser. Recito Förlag.

Planting G, A. (2013). Som en vit liten strumpa: ett A-barns trottoarer . Recito Förlag.

Plomin, R. (2018). Blueprint. How DNA makes us who we are. Penguin Random House UK.

Pollastri, A R. et al. (2013). The Collaborative Problem Solving approach: Outcomes across

settings. Harvard; department of psychiatry.

Predrag, P. (2015). Känslostormar. Emotionell instabilitet och hjärnan . Natur och Kultur.

Quervain, D. de. et al. (2004). The neural basis of altruistisc punishment. Science, Vol 305, s

1254-1258.

Rachels J. & Rachels, S. (2008). Rätt och fel. Introduktion till moralfilosofi. Studentlitteratur.

Rizzolatti, G. & Craighero, L. (2004). The mirrorneuron system. Annual review of neuroscience,

27 , 169-192. doi:10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230

Robertson, C. E. & Baron-Cohen, S. (2017). Sensory perception in autism. Nature Reviews

Neuroscience, 18, 671-684.

Rundcrantz, E. (2009). Lågaffektivt bemötande av elever med autism. Ett nytt sätt att förstå

och hantera problemskapande beteende . Examensarbete 15 p. Specialpedagogiska

institutionen. Stockholms universitet.

Sanzén, S. (2017) Ett fredat rum. Att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga

konflikter . Rädda Barnen.

Seligman, M. (2007). Verklig lycka. En grundbok i positiv psykologi . Optimal förlag.

Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. An introduction.

American psychologist, 55 , 5-14.

Sheldon, K. & King, L. (2001). Why positive psychology is necessary. American

psychologist, 56 , 216-217.

Sigling, I. (2001). Socialpsykiatri . Liber AB.

Sigsgaard, E. (2003). Utskälld . Liber AB.

Silberman, S. (2015). NeuroTribes. The legacy of autism and the future of neurodiversity.

Penguin Random House LLC.

Simonton, D. & Baumeister, R. (2005). Positive psychology at the summit. Review of general

psychology, 9, 99-102.

Sjölund, A. & Henrikson W, L. (2015). Skolkompassen. Ett pedagogiskt

kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan.

Gothia Fortbildning AB.

Sjölund, A. & Henrikson W, L. (2015). Vardagskompassen. Ett pedagogiskt

kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar som har svårt att

navigera i vardagen. Gothia Fortbildning AB.

Sjöwall, D., Roth, L., Lindqvist, S & Thorell, L. B. (2013). Multiple deficits in ADHD:

executive dysfunction, delay aversion, reaction time variability, and emotional deficits.

J Child Psychol Psychiatry, Jun;54(6), s 619-627.

Skolverket. (2015). Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning. En sammanställning

av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014 .

Smedler, A C. & Tideman, E. (2009). Att testa barn och ungdomar. Om testmetoder i

psykologiska utredningar. Natur & Kultur.

Smith, J., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis. Theory,

method and research . Sage.

Socialstyrelsen. (2021). Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport

2021 . Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2019). Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar. Behovs- och problemanalys avseende god vård. 12.0pt; Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2015). Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Ett

kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal.

Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Handbok

för vårdgivare, chefer och personal. Artikelnr 2015-4-10. Fjärde upplagan.

Socialstyrelsen. (2013). Psykologutredning i skolan . Artikelnr 2013-6-39.

Socialstyrelsen. (2012). Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende. En

systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande . Artikelnr 2012-11-8.

Sonnby, M. B. (2012). Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster - ett

biopsykosocialt perspektiv . Studentlitteratur.

Thernlund, G. (2013). ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv. En klinisk introduktion

till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem . Studentlitteratur.

Tilli, P. (2015). Att vara vuxen med Aspergers syndrom: om identitet, relationer och vardagen.

Gothia Fortbildning AB

Tilli, P. (2013). På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom - ett autismspektrumtillstånd .

Sivart Förlag.

Tranquist, H. (2014). Vad är Collaborative & Proactive Solutions (CPS)? Artikel 12.

Pedagogiskt perspektiv.

Ueda, R., Okada, T., Kita, Y., Ozawa, Y., Inoue, H., Shioda, M., Kono, Y., Kono, C.,

Nakamura, Y., Amemiya, K., Ito, A., Sugiura, N., Matsouka, Y., Kaiga, C., Kubota, M.,

& Ozawa H. (2021). The quality of life of children with neurodevelopmental disorders

and their parents during the coronavirus disease 19 emergency in Japan. Scientific

reports, 11 , 1-8. https://doi.org/10.1038/s41598-021-82743-x

Warvelin, L. & Kosner, A. (2017). Alexander. En bok om kärlek, humor och livet med NPF.

Framsteget Förlag.

Weiner, B. (1995). Judgements of responsibility: A foundation for a theory of social conduct.

The Guildford Press.

Woodcock, L & Page, A. (2010). Managing family meltdown: the low arousal approach and

autism . London: Jessica Kingsley Publishers.

Wooderson, J. (2010). Reducing the risk associated with the use of psysical restraint. Ipswich:

Centre of Exellence för Behaviour Support.

Åkerman, S. Eriksson T. (2012). Slutstation rättspsyk. Om tvångsvårdade kvinnor som inte

dömts för brott. Pocketförlaget.