Artiklar

Chan, J., Lebel, J. & Webber, L. (2012). The dollars and sense of restraints and seclusion. Thomson Reuters Professional Australia, s 73-81.

Dagnan, D. & Cairns, M. (2005). Staff judgement of responsibility för the challenging behavoiur of adults with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. Vol 49, s 95-101.

Dagnan, D., Hull, A. & McDonnell, A. (2012). The controllability beliefs scale used with carers of people with intellectual disabilities: psychometric properties. Journal of Intellectual Disability Research. s 1-7.

Deci, E. L., Koestner, R., Ryan R. M. (1999) A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, vol 125, nr 6 s 627-668.

van Duijvenvoorde, A., Zanolie, K., Rombouts, S., Raijmakers, M., Crone, E. (2008). Evaluating the negative or valuing the positive? Neural mechanism supporting feedbacklearning across development. The journal of Neuroscience, Vol 28, s 9495-9503.

French, Ph., Chan, J., Carracher, R. (2010). Realizing human rights in clinical practice and service delivery to person with cognitive impairment who engage in behaviours of concern. Psychiatry, Psychology and Law. Vol 17, nr 2 s 245-272.

Gershoff, E. T. (2002) Corporal punishment by parents and associated child behaviours and experiences: A meta-analytic and theoretic review. Psychological Bulletin, Vol 128(4), s 539-579.

Hartfield, E., Cacioppo, J. T. & Rapson, R. L. (1993). Emotional Contagion. Current Directions in Psychological Science, Vol 2(3), s 96-99.

Hogeveen, J. Inzlicht, M., Obhi, S S. (2013). Power changes how the brain responds to others. Journal of Experimental Psychology, s 1-8.

Johnson, M. et al. (2012). Attention-deficit/hyperactivity disorder with oppositional defiant disorder in Swedish children - an open study of collaborative problem solvning. Acta P?diatrica, s 1-7.

Kaplan, S. G. & Wheeler, E. G. (1983). Survival skills för working with potentially violent clients. Social Casework, 64, s 339-345.

Lambrechts, G., Petry, K., Maes, B. (2008). Staff variables that influence responses to challenging behaviour of clients with an intellectual disabilty: a rewiew. Education and Training in Developmental Disabilitys. Vol 43, nr 4, p 454-473.

de Quervain, D. et al. (2004). The neural basis of altruistisc punishment. Science, Vol 305, s 1254-1258.

Sjöwall, D., Roth, L., Lindqvist, S & Thorell, L. B. (2013). Multiple deficits in ADHD: executive dysfunction, delay aversion, reaction time variability, and emotional deficits. J Child Psychol Psychiatry, Jun;54(6), s 619-627.

Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, s 543-571.

Böcker

Aspeflo, U. (2010). Aspeflo om autism. Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet. Pavus Utbildning. Estland: Printon Printing House.

Attwood, T. Bolick T, Faherty C, Iland T, Grandin T. (2006). Asperger's and Girls Worldrenowned Experts Join Those with Asperger's Syndrome to Resolve Issues That Girls and Women Face Every Day. Arlington: Future Horizon Incorporated.

Attwood, T. (2011). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Lund: Studentlitteratur

Attwood, T. (2001). Om Aspergers Syndrom: Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur

Baldwin, C., Capstick, A. (2007). Tom Kitwood on dementia. A reader and critical commentary. New York: Open university press.

Bergström, M. (1991). Barnet ? den sista slaven. Brain Books. Jönköping.

Bersoff, D N. (2008). Ethical Conflicts in Psychology. Washington: American Psychological Association.

Blennberger, E. (2013). Bemötandets etik. Lund: Studentlitteratur

Bogdashina, O. (2012). Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom: annorlunda intryck ger en annan bild. Stockholm: Autism- och Aspergerförbundet

Collste, G. (2010). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur.

Elvén, B. H. & Wiman, T. (2015). Barn som bråkar. Att hantera känslostarka barn i vardagen. Stockholm: Natur och Kultur.

Elvén, B. H. (2014). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur och Kultur.

Elvén, B. H. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Elvén, B. H. Abild, S. (2015). Beteendeproblem i psykiatrisk vård. Om lågaffektivt bemötande. Stockholm: Natur och Kultur.

Elvén, B. H. Agger, C., Ljungmann, I. (2015). Beteendeproblem i äldrevården. Att förstå och möta. Stockholm: Natur och Kultur.

Elvén, B. H. Veje, H, Beier, H. (2012). Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet: om annorlunda barn. Lund: Studentlitteratur.

Fleischer, A. V. & Merland, J. (2010). Exekutiva svårigheter hos barn. Lund: Studentlitteratur

Frith, U. (2003). Autism. Explaining the Enigma. Oxford: Blackwell Ltd.

Gerland, G. (2014). Hjälpmedelsboken ? från grundskolan till gymnasiet. För pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd. Stockholm: Pavus Utbildning.

Gerland, G. (2014). Arbeta med Aspergers syndrom: Hantverket och den professionella rollen - Andra upplagan. Stockholm: Pavus Utbildning

Gerland, G. Aspeflo U. (2010). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling. Stockholm: Pavus Utbildning.

Gillberg, C. (2013). Ett barn i varje klass: om ADHD och DAMP. Lund: Studentlitteratur.

Greene, R. W. (2014). Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar

Greene, R. W. & Ablon, J. S. (2012). Att bemöta explosiva barn. Lund: Studentlitteratur.

Greene, R. W. & Klenz Jönsson S. (2011). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Lund: Studentlitteratur

Grolnick, W S. (2012). The psychology of parental control. How wellment parenting backfires. New York: Psychology Press.

Grolnick, W S, Seal, K. (2008). Pressured parents, stressed-out kids. Dealing with competition while raising a successful child. New York: Prometheus Books.

Gustafsson, L H. (2010). Växa - inte lyda. Stockholm: Norstedts Förlag.

Hawkins, P. Shohet, R. (2008). Handledning inom behandlande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Hewett, D. (2003). Challenging behaviour. Principles and practices. London: Fulton Publishers.

Key, E. (1900/1996). Barnets århundrade av Ellen Key. Ellen Key. Omläst hundra år senare med introduktion och kommentarer av Ola Stafseng. Stockholm: Informationsförlaget.

Kinge, E. (2000). Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. Lund: Studentlitteratur.

Krantz, P. L. (2014). Med känsla för barns självkänsla. Stockholm: Bonnier Fakta.

Lindqvist, L. (2014). Utsatta föräldrar. Om föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stockholm: Pavus Utbildning.

Løgstrup, K. E. (1992). Det etiska kravet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

McDonnell, A. & Sturmey, P. (2010). Managing Aggressive Behaviour in Care Settings - Understanding and Applying Low Arousal Approaches. UK: Wiley-Blackwell.

Nussbaum, M. C. (2013). Främja förmågor. En modell för mänsklig utveckling. Stockholm: Karneval förlag.

Nussbaum, M. C. (2005). Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species, Membership. Harvard university press.

Nussbaum, M. C. (1997). Cultivating humanity. A classical defense of reform in liberal education. Harvard university press. (ffa kap 3 ? Narrative imagination)

Nybom, T. (2013). I dina ögon. Stockholm: Vulkan Bokförlag.

Olivestam, C. E. & Thorsén, H. (2000). Etik och livsfrågor i vård och omsorg. Stockholm: Liber AB.

Predrag, P. (2015). Känslostormar. Emotionell instabilitet och hjärnan. Stockholm: Natur och Kultur.

Rachels, S. & Rachels, J. (2010). Rätt och fel: introduktion till moralfilosofi. Lund: Studentlitteratur.

Sigling, I. (2001). Socialpsykiatri. Stockholm: Liber AB.

Sigsgaard, E. (2003). Utskälld. Stockholm: Liber.

Sonnby, M. B. (2012). Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster ? ett biopsyko-socialt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Thernlund, G. (2013). ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv. En klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem. Lund: Studentlitteratur

Tilli, P. (2015). Att vara vuxen med Aspergers syndrom: om identitet, relationer och vardagen. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

Weiner, B. (1995). Judgements of Responsibility. New York: The Guilford press.

Wikström, A. (2014). Ingen familj är en ö. Adhd, föräldraskap och skuld. Stockholm: Ordfront.

Wiman, T. (2012). Superperfekta (M som i Underbar). USA: Lulu.com

Woodcock, L & Page, A. (2010). Managing family meltdown: the low arousal approach and autism. London: Jessica Kingsley Publishers.

Åkerman, S. Eriksson T. (2012). Slutstation rättspsyk. Om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott. Stockholm: Pocketförlaget.

Övrigt (rapporter, avhandlingar etc)

Allen, D. ed. (2009). Ethical approaches to physical interventions. Volume II. Changing the agenda. UK: BILD Publications.

Allen, D. ed. (2002). Ethical approaches to physical interventions. Responding to challenging behaviour in people with intellectual disabilities. UK: BILD Publications.

Barnombudsmannen. (2015). Välkommen till verkligheten. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan

Barnombudsmannen. (2016). Respekt. Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd.

Björne, P, Andresson, I., Björne, M. Olsson, M., Pagmert, S. (2012). Utmanande beteenden Utmanande verksamheter. FoU-dokument 2012:2.

Ejneborn, G. L. (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik. Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Doktorsavhandling. Avd för omvårdnad. Institutionen för hälsovetenskap. Luleå.

McDonnell, A., Anker, R. Behaviour Management versus Behaviour Change: A useful distinction? UK: Studio 3 Training Systems.

Grimståhl M. (2013). HVB-hem som tar emot ungdomar med autism och Aspergers syndrom ? en granskning av 87 HVB-hem. Autism & Aspergerförbundet.

Inspektionen för Vård och Omsorg. (2015). Skapa trygghet utan tvång. Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. Artikelnr IVO 2015-56.

Jaarsma, P., Gelhaus, P., Welin, S. (2011). Living the categorical imperative: autistic perspectives on lying and truth telling-between Kant and care ethics. Linköping University.

Levin, C. (1998). Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe. Doktorsavhandling. Lund: Arkiv förlag/A-Z förlag.

O´hagan M, Divis M, Long J. (2008). Best practice in the reduction and elimination of seclusion and restraint; Seclusion: time for change. Auckland: Te Pou Te Whakaaro Nui: the National Centre of Mental Health Research, Information and Workforce Development.

Pollastri, A R. et al. (2013). The Collaborative Problem Solving approach: Outcomes across settings. Harvard; department of psychiatry.

Rundcrantz, E. (2009). Lågaffektivt bemötande av elever med autism. Ett nytt sätt att förstå och hantera problemskapande beteende. Examensarbete 15 p. Specialpedagogiska institutionen. Stockholms universitet.

Samuelsson, U., Stambej, A-S. (2005). Handledning ? Definition, mål & syfte. Västra Götalandsregionen.

Skolverket. (2015). Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning. En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014.

Socialstyrelsen. (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Artikelnr 2015-4-10. Fjärde upplagan.

Socialstyrelsen. (2012). Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende. En systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande. Artikelnr 2012-11-8.

Tranquist, H. (2014). Vad är Collaborative & Proactive Solutions (CPS)? Stockholm: Artikel 12. Pedagogiskt perspektiv.

Weichselbraun, L. (2014). Island bältar inte. Socialpolitik nr 1.

Wooderson, J. (2010). Reducing the risk associated with the use of psysical restraint. Ipswich: Centre of Exellence för Behaviour Support.